Zavřít

Podmínky pronájmu mikrobusů

"Co, kdo, komu, jak a kdy. Tady se dozvíte všechno."

Prosíme, prostudujte si pečlivě podmínky pronájmu mikrobusů. Slouží k ochraně nás i Vás.

 1. Pronájem vozu zahrnuje
 2. Doklady potřebné k uzavření smlouvy
 3. Platba
 4. Převzetí vozidla
 5. Vrácení vozidla
 6. Náhrada škody a sankce
 7. Pojištění

 

 1. Pronájem vozu zahrnuje
  • Náklady na servis.
  • Zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem.
  • Havarijní pojištění.
  • Nájemce musí splňovat zákonné podmínky pro řízení motorového vozidla.
  • Vypůjčené vozidlo nesmí nájemce používat k závodům, soutěžím a podobným akcím.
  • Je zakázáno připojovat k tažnému zařízení přívěsy, návěsy, nákladní přívěsy, držáky na kola nebo přepravník bez souhlasu pronajímatele.
  • Je zakázáno měnit polohu sedadel po/proti směru jízdy.
  • Nájemce nesmí zapůjčit vozidlo jiné osobě, než která je uvedena na smlouvě jako další řidič.
 2. Doklady potřebné pro uzavření smlouvy
  • Právnická osoba : výpis z OR, plná moc od statutárního zástupce (není-li přítomen při převzetí), občanský průkaz řidiče (nebo pas), řidičský průkaz.
  • Fyzická osoba : občanský průkaz, řidičský průkaz sk. B, třetí doklad k ověření adresy (SIPO, vyúčtování telefonu, kreditní či platební karta)
  • Doklady je třeba zaslat před vypůjčením vozidla na: info@mikrobus4rent.cz nebo mikrobus4rent@gmail.com
  • Kopie dokladů budou na místě přistavení porovnány s originály dokladů! Osobní údaje klienta nebudou poskytnuty třetím stranám a budou sloužit výhradně pro účely zpracování nabídky Greta Public s.r.o.
  • Nájemci bude předán typ a výbava vozidla, jaké má uvedené na potvrzené rezervaci.
  • V případě, že nelze dodat nájemci požadovaný typ vozu, vyhrazuje si pronajímatel právo přistavit uživateli vozidlo srovnatelné třídy a výbavy.
  • Rezervované vozidlo je rezervováno max. 1 hodinu po dohodnuté době převzetí, pokud se nájemce s pronajímatelem telefonicky nedomluví jinak.
 3. Platba
  • V hotovosti - klient uhradí pronájem v hotovosti při předání vozidla.
  • Převodem na účet - částka za pronájem vozu musí být připsána na náš účet nejpozději den před samotným pronájmem vozidla.
  • Před začátkem pronájmu je třeba složit kauci ve výši od 5 000 Kč (dle délky pronájmu vozidla). Finanční částka sloužící k zajištění závazku plynoucího z vypůjčení vozidla zákazníkem. Nájemce tuto částku zaplatí v hotovosti před zahájením pronájmu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem a na náklady za škody způsobené nájemcem na předmětu nájmu.
 4. Převzetí vozidla
  • Při převzetí vozu bude vystaven předávací protokol. Zkontrolujte si prosím jsou-li údaje o najetých kilometrech a obsahu paliva správně. Pečlivě zkontrolujte stav vozidla a případné poškození zapište do předávacího protokolu.
 5. Vrácení vozidla
  • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na Smlouvě. V případě prodlení o více než 60 minut bude účtován další 1 den výpůjčky.
  • V případě dřívějšího vrácení automobilu se účtuje původní cena.
  • Vozidlo musí být vráceno kompletně čisté a ve stavu, v jakém je převzal nájemce.
  • Auto je považované za čisté: exteriér – karoserie, poklice a okna nesmí mít viditelnou špínu (např.: bláto, hmyz), interiér – sedadla, místo pro nohy, palubní deska atd. musí být čisté (např.: bez trhlin, škrábanců, špinavých skvrn, nesmí zůstat odpadky). Pokud se tak nestane, bude účtován poplatek za umytí dle ceníku níže. Ve vozidle je přísný zákaz kouření!!
  • Vozidlo je nájemce povinen vrátit se stejným obsahem pohonných hmot v nádrži, s jakým bylo vozidlo převzato v okamžiku výpůjčky (plná nádrž).
  • V opačném případě je účtován sankční poplatek za dotankování pohonných hmot uvedený v ceníku mikrobus4rent a náhrada hmot podle aktuálních cen paliva.
 6. Náhrada škody a sankce
  • Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Podmínky pronájmu.
  • Nájemce je povinen při dopravní nehodě způsobené jeho vinou, při nezjištění pachatele nehody, nebo při jakémkoli poškození vozidla a jeho příslušenství, či v případech, kdy nelze uplatnit náhradu škody z jiného pojištění, zaplatit spoluúčast 5%, min. však 5 000 Kč (nedohodnou-li se obě strany jinak) a zaplatit odtah do pronajímatelem určené opravny, popř. po dohodě obou smluvních stran do sídla pronajímatele.
  • Při krádeži pronajatého vozidla je nájemce povinen zaplatit pronajímateli spoluúčast 5 % z aktuální ceny vozidla.
  • Při neoprávněném užívání cizí věci, při získání vozidla od pronajímatele podvodným jednáním, při nepředložení klíčů v případě odcizení vozidla nebo při poskytnutí vozidla třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, či při získání vozidla od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v plném rozsahu.
  • V případech způsobených nedbalostí nájemce, může dále pronajímatel požadovat po nájemci náhradu ušlého zisku v podobě nájemného za dobu opravy.
  • Nájemce je povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné nároky či případné srážky pojišťovacího ústavu, u kterého je předmětné vozidlo pojištěno dle příslušných pojistných podmínek.
  • Každou škodní událost, tedy i takovou, při níž nedojde ke škodě na pronajatém vozidle, poškození nebo jeho zničení, odcizení vozidla nebo jeho části, musí nájemce ihned ohlásit pronajímateli a policii, a zároveň musí zajistit soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
  • Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve Smlouvě nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce.
  • Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog.
  • Nájemce podpisem Smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele.
  • Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány ve Smlouvě, či předávacím protokolu.
  • Vozidlo musí být vráceno v čase a místě, které je uvedeno na Smlouvě. V případě prodlení o více než 1 hodinu bude účtován další 1 den výpůjčky (není-li předem domluveno jinak).
  • Za ztrátu TP, dokladu o zákonném poj., klíče, atd. bude nájemci účtována pokuta ve výši 8 000 Kč.
  • Nájemce se zavazuje vozidlo vrátit ve stavu v jakém jej přebíral. Za znečištění vozidla si pronajímatel účtuje: Propálení či trvalé znečištění sedadel 10000 Kč, silné znečištění interiéru s možností vyčištění 2500 Kč, znečištění karoserie 200 Kč, běžné znečištění karoserie + interiéru 500 Kč.
  • Chybějící stav paliva bude odhadnut a přepočítán běžnou cenou paliva + administrativní poplatek 300 Kč.
  • Ve vozidle je přísný zákaz kouření - pod pokutou 5 000 Kč.
  • V případě chybějící části vozidla ji nájemce doplatí ve výši ceny náhradního dílu, servisní práce v případě, že nemá sepsaný protokol o odcizení na Policii ČR.
  • Nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, pokud pronajaté vozidlo bylo řízeno jiným než oprávněným řidičem, nebo opustilo území České republiky bez předchozího souhlasu pronajímatele.
  • Nájemce se podpisem Smlouvy zavazuje dodržovat ustanovení Podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti).
  • Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců automobilů.
  • Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku dle Smlouvy a těchto Podmínek pronájmu, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení
 7. Pojištění
  • Ceny zahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění v zemích EU s omezenou odpovědností za škody způsobené vlastním zaviněním, pojištění čelního skla.
  • Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle.
  • Nájemce se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době nájmu vozidla, a to ihned na místě nebo pak do patnácti dnů od doručení výzvy pronajímatelem.